สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

วิธีคิดค่า Power factor

วิธีคิดค่า Power factor

วิธีการคิดค่าการสูญเสียในหม้อแปลงและวิธีการคิดค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์

 
 •  วิธีคิดค่า Power Factor

วิธีการคิดค่าการสูญเสียในหม้อแปลง และวิธีการคิดค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ 
กฟภ. จะเรียกเก็บค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ (P.F.) กับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 3 กิจการขนาดกลาง ประเภทที่ 4 กิจการขนาดใหญ่  ประเภทที่ 5 กิจการเฉพาะอย่าง ประเภทที่ 6.2 องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร  และ ประเภทที่ 7.2 สูบน้ำเพื่อการเกษตร โดยจะคิดค่า P.F. จากค่ากิโลวาร์สูงสุด เฉพาะในส่วนที่เกินจากร้อยละ 61.97 ของค่าความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดในอัตรากิโลวาร์ (KVAR) ละ 56.07 บาท (เศษของกิโลวาร์ ถ้าไม่ถึง 0.5 กิโลวาร์ตัดทิ้ง ตั้งแต่ 0.5 กิโลวาร์ขึ้นไปคิดเป็น 1 กิโลวาร์) ดังตัวอย่างวิธีการคิดค่าไฟฟ้า
ตัวอย่างการคิดค่าไฟฟ้า
 
ตัวอย่างที่ 1 ค่าไฟฟ้าอัตราประเภทที่ 3 กิจการขนาดกลาง อัตราปกติ (ระดับแรงดัน 22 -33 กิโลโวลท์)

ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด                        100     กิโลวัตต์
หน่วยการใช้ไฟฟ้า                                       50,000 หน่วย/เดือน
ค่ากิโลวาร์สูงสุด                                                 85 กิโลวาร์
 
 1. ค่าไฟฟ้าฐาน 
  1.1 ค่าความต้องการพลังไฟฟ้า               = ค่าความต้องการพลังไฟฟ้า x อัตราค่าไฟฟ้า
    = 100 x 196.26
    =19,626.00 บาท

  1.2 ค่าพลังงานไฟฟ้า            = หน่วยการใช้ไฟฟ้า x อัตราค่าไฟฟ้า
    = 50,000 x 2.7815
    = 139,075 บาท

  1.3 ค่าบริการรายเดือน          = 312.24   บาท
  รวมค่าไฟฟ้าฐาน  =19,626.00 + 139,075 + 312.24
   

  =159,013.24   บาท

   

 2. ค่าไฟฟ้าผันแปร (ค่า Ft) หน่วยละ -0.0600 (เช็คค่า Ft ปัจจุบันได้ที่นี่)
  หน่วยละ   =          -0.06  บาท
  =          หน่วยการใช้ไฟฟ้า x ค่า Ft
  =          50,000 x -0.06                
  =          -3,000    บาท
   
   

  หน่วยละ   =          -0.06  บาท
  =          หน่วยการใช้ไฟฟ้า x ค่า Ft
  =          50,000 x -0.06                
  =          -3,000   บาท
   
   
 3. ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ 
  คิดจากค่ากิโลวาร์สูงสุดเฉพาะส่วนที่เกิน 61.97 % ของความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด ในอัตรากิโลวาร์ละ 56.07 บาท 
  หน่วยละ   =          85 – (61.97 x 100) / 100
  =          23.03     กิโลวาร์               
  =          85 – (61.97 x 100) / 100
  =          23.03    กิโลวาร์
  =          23     กิโลวาร์
  =          23 x 56.07
  =          1,289.61    บาท
   
   
  (ทศนิยมไม่ถึง 0.5 ปัดทิ้ง)
  ค่า P.F. 
   
 4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
  หน่วยละ   =          (ค่าไฟฟ้าฐาน + ค่า Ft + ค่า P.F. ) x 7 / 100
  =          (159,013.24 - 3,000 + 1,289.61) x 7 /100
  =          11,011.20    บาท
  =          159,013.24 – 3,000 + 1,289.61 + 11,011.20
  =          168,314.05   บาท
view